Møtet er satt. Bokstavelig talt.

Møtet er satt. Bokstavelig talt.

Altfor mange møter er misbruk av tid og ressurser. Det går å løse med et bevisst forhold til hva som faktisk fungerer. Av Lasse Jalling - Læringsarkitekt

Ønsket effekt må alltid styre pedagogisk metode og møtedesign. Noen temaer løses best individuelt, andre får størst effekt dersom de utforskes på felles samlinger. Valg mellom digitale hjelpemidler kombinert med analoge metoder, case-oppgaver eller mer individrettet (kollega-) veiledning dreier seg hele tiden om hva som er ønsket effekt. 

Vi har lang og bred erfaring med å utvikle verktøy som støtter opp om – og til dels erstatter – tradisjonell klasseromsundervisning. Ett viktig moment i dette er å bruke design som et selvstendig læringsvirkemiddel. Vi har god erfaring med blandede læringsformer, hvor en kombinasjon av fysiske/analoge læremiddel og bruk av nettbrett sikrer datafangst, samtidig som det bygger opp om gruppelæring. Det gir mulighet for å dele innspill, løsninger og forslag mellom deltakere, gir enkelt tilgang til dokumentasjon som kan sendes/bearbeides i etterkant, og kan også være inngangsverdier til neste trinn i prosessen.

Før-læring > samling > etter-læring
På et overordnet plan designer vi ofte samlingsbaserte opplegg slik: Før-læring > samling > etter-læring.

Før-læringen gjøres individuelt og handler enkelt sagt om å «stille frekvensen» hos deltakerne slik at de møter med en viss mental forberedelse til samling. Det er ofte ikke snakk om å bruke mye tid for deltakerne. Eksempler på grep i før-læringen kan være å lese en fagartikkel eller avisartikkel, se på en video, gjøre noen refleksjoner rundt problemstillinger, svare på en quiz for å teste forkunnskaper og gjøre enkle kartlegginger, i f.eks. egen avdeling, av et bestemt forhold. I tillegg vil god informasjon til deltakerne om mål for tiltaket, opplegg og kjøreplaner, metoder og praktiske forhold være viktig.

Etter-læring gjøres også individuelt og handler om å hjelpe deltakerne å «snøre sekken». Det kan f.eks. være å ta en faglig repetisjonsquiz for å forsterke noen hovedmomenter, skrive et kort refleksjonsnotat om egen læring eller bidra inn i en faglig diskusjon i et nettforum.

Hvis opplegget består av flere samlinger bruker vi etter-læringen til en samling også som en inngang til neste samling. Opplegg over flere samlinger fungerer ofte best om man klarer å etablere en rød tråd gjennom det hele, ved at deltakerne følger en felles case eller et eget faglig utviklingsarbeid gjennom flere etapper. Da kan perioden mellom samlingene – etter og før – brukes til å gjøre individuelle refleksjoner og praktiske oppgaver knyttet til dette. 

Innholdet er fortsatt det viktigste
I takt med antall digitale møter vi får under beltet eller samskriving i delte dokumenter i nettskyen så øker selvtilliten. Det er ikke så vanskelig å jobbe digitalt, og vi gir tommel opp, bruker chatten eller sender folk ut og inn av grupperom. Men klarer vi å holde kvaliteten på innholdet oppe? 

Digital modenhet dreier seg ikke minst om å forstå når digitale løsninger og hjelpemidler skal tas i bruk. (Hvordan er primært øvelse, etter den første innføringen/opplæringen.) De vi har snakket med forteller omtrent samme historie; når pandemien kom gikk man over til «digital samhandling» – for alle aspekter av oppgaveløsning og samarbeid. Og det er selvfølgelig fullt mulig å ta en medarbeidersamtale på Teams, eller får til en god idedrodling i Miro. 

Det finnes mange gode verktøy for å skape møter som fungerer og engasjerer. Vår egen løsning – Digital gruppelæring, Diggle – er én slik, men det finnes selvfølgelig mange andre. Imidlertid er det ikke verktøyet eller videomøtet i seg selv som skaper gode møter. (Alle husker vel hvor slitsomt det var i Powerpointens barndom når alle hadde titler som fløy inn fra venstre, gjorde en snurr og så løstes opp i tomme intet…)

Livet på Teams
Bruk av digitale løsninger har definitivt skutt fart – det merker vi selv, blant annet fordi mange av våre kunder naturlig nok ønsker kombinasjoner av det analoge og digitale (se for eksempel hva vi har gjort for Equinor, Finansforbundet eller Moelven). Men kompetanseutviklingen henger etter. Hvorfor er det så få som inviterer til Teams-møter hvor deltakerne kommer automatisk inn i møterommet, istedetfor å måtte vente i lobbyen? 

Digital Norway har samlet en del tips rundt bruken av digitale løsninger og møter.