Sund konkurrens – Felles forståelse som nøkkel til endring

91 milliarder svenske kroner betales hvert år ut i svarte lønner, ifølge beregninger av det svenske Skatteverket. Byggebransjen står for mesteparten. Det fuskes også med fakturaer og oppdrag.

I tillegg opplever mange arbeidstakere usikre ansettelser og dårlig – eller fraværende – HMS-fokus på byggarbeidsplassen.

Selv om arbeidstaker- og arbeidsgiversiden har tildels ulikt syn på hva som er årsaken, er man helt enig om at ulike former for snusk er en trussel mot hele sektoren.

Sammen med en del statlige myndigheter har man etablert «Sund konkurrens i bygg- och anläggssektoren».

Et sentralt grep er å etablere en felles forståelse av situasjonen, hva man kan gjøre – og ikke minst hvilket ansvar den enkelte bedriften, arbeidstakeren eller myndigheten har. Gjennom en lang prosess har man utviklet Sju spilleregler for sund konkurrens. Disse ligger til grunn for dialog mellom bedriftsledere, fagforeninger, kommuner, statlige myndigheter, interesseorganisasjoner og byggebransjen i stort.

Specifique fikk oppdraget med å skreddersy et diskusjonopplegg som skulle kunne fungere for mange ulike målgrupper og i ulike sammenheng – og fortrinnsvis kunne gjennomføres uten støtte fra konsulenter.

På basis av et prosesskart utviklet av Specifique har man i fellesskap tatt frem en rekke ulike verktøy.

Fleksibilitet har vært viktig, slik at den som eier prosessen kan velge hvordan man ønsker å involvere deltakerne. Eksempelvis ønsker noen å ta en første diskusjon «hjemme», i egen virksomhet/organisasjon, før man møtes på tvers på en felles arena.

Dialogduken som er utviklet for formålet fungerer da både som ramme for den lokale («hjemmelige») dialogen, og som prosessverktøy når man sammen med andre parter skal komme frem til konkrete tiltak. Andre velger å møtes på tvers først, for å lære mer om med- og motparters perspektiver og behov, før man går tilbake til egen virksomhet og vurderer hvordan man kan følge opp.

Det er laget en digital versjon av diskusjonsopplegget, som gir mulighet for å ha møter på distans. For å sikre at hver enkelt deltaker aktivt reflekterer er et digitalt hefte med både bakgrunn og refleksjonsoppgaver tilgjengelig. Lysbilder, prosessveiledning og oppsett for konkrete handlingsplaner er andre verktøy.

Et lite eksempel på hvordan dialogduken fungerer  i praksis, finner du her:

Start video

I tillegg er det laget andre former for drøftingsopplegg, basert på filmer, korte lysbildeserier og dilemmatrening, samlet i en egen kunnskapsbank.

Tilbakemeldingen fra både arbeidsgivere, fagforeninger og myndigheter er udelt positiv, og på flere steder er man i gang med å gjennomføre felles samlinger for å nettopp sikre en dialog og felles perspektiver mellom byggebransjens ulike parter.

For mer informasjon, ta kontakt med Lasse Jalling.