PwC – Forståelse og etterlevelse av etiske retningslinjer

Å handle ut fra etikk og verdier er i hovedsak et spørsmål om bevissthet.

Alle PwC selskaper og ansatte er underlagt en ”Code of Conduct”, CoC. De etiske retningslinjene er basert på PwCs verdier og konkretiserer disse på ulike områder. Utfordringen Specifique ble møtt med omfattet hvordan skape forståelse for, refleksjon rundt, og integrering av CoC hos den enkelte ansatte i PwC Norge. Programmet rettet seg mot to nivåer, Associates og Senior Associates.

Vi baserte programmet på refleksjoner og diskusjoner rundt handlinger i hverdagen, både i arbeidssituasjonen og utenfor kontoret. Standarder, lover, forskrifter og retningslinjer omhandler ikke alle typer atferd. Vi valgte å tilnærme oss problematikken ved å designe mulige scenarier og situasjoner der det å handle etter CoC var svært viktig, men ofte ble glemt eller ikke tatt hensyn til. Programmet fokuserte på etiske retningslinjer overfor kolleger, kunder og andre interessenter. En dialogduk ble laget for hvert nivå.

For Associates, dvs ansatte i karriereoppstart, vektla vi i stor grad en innføring av personlig bevissthet rundt alle COC områdene samt et fokus på hvordan skape dedikasjon i etterlevelsen av CoC. For Senior Associates ble det belyst hva det i praksis innebærer å agere som en CoC rollemodell overfor kollegaer og hvordan dette utvidede ansvaret bør utøves.

Hver deltaker utarbeidet sin egen handlingsplan som skisserte viktige områder han/hun skulle fokusere på. Handlingsplanene ble kommunisert til de respektive ledere, og innlemmes som del i den årlige medarbeidersamtalen til den enkelte.