På nett med verden rundt oss – Strategiforankring i Elvia

Som landets største nettselskap, med over 2 millioner kunder, har Elvia et viktig samfunnsoppdrag: å gi kraft til det fornybare samfunnet. Men samfunnets forventninger, krav og behov er i konstant endring. For å være relevant også i fremtiden må Elvia klare balansen mellom å utvikle og følge en robust strategi, og være tilpasningsdyktig når forutsetningene endres. 

Det interne strategiarbeidet fulgte et kjent mønster, hvor man så på eksterne drivere, vurderte interne ressurser og eventuelle hindringer, og formulerte noen langsiktige mål som svar.

Både styret og konsernledelse var tett involvert i strategiutviklingen. Men konsernledelsen – med ny konserndirektør i spissen – var overbevist om at det ikke er nok: alle ansatte i Elvia skulle oppleve fellesskap og engasjement rundt den nye strategien, og forstå hva man skal oppnå og hvorfor.

Den overordnede ambisjonen er tydelig: Elvia skal være kundens partner i elektrifiseringen gjennom å levere raskere og bedre.

Sammen med Elvia laget vi en plan for gjennomføring, hvor ulike virkemidler ble foreslått i de ulike delene av prosessen. 

Mellomlederne fikk en nøkkelrolle, både som formidlere av strategien og som kollegium som sammen må sikre riktig prioritering av ressursbruken for å oppnå de strategiske målene. De fleste ville ha behov for støtte i utrullingen. Derfor var det viktig å tilby metoder og verktøy som gjorde rollen som formidler og prosessleder enkel. Løsningen ble en kombinasjon av analog dialogduk og digital datafangst og presentasjon via Diggle.

Etter noen små informasjonsdrypp og “teasere” i interne kanaler om det kommende strategiarbeidet, ble ca 90 ledere samlet til en todagers workshop. Første del var viet innholdet i den nye strategien. Eksterne drivere ble presentert av en innleid ekspert, før alle lederne satte ord på hva dette betydde for hver enkelt. På så måte fikk man frem et felles bilde av hvordan omverdenens behov og forventninger ga føringer til Elvia fremover. 

Deretter ble hovedelementene i den nye strategien presentert. Etter en gruppevis refleksjon over hva dette betyr av muligheter og utfordringer, og ikke minst hva som oppleves som helt kritisk for å lykkes, fikk et utvalg ledere drøfte innspillene fra salen. Gjennom å bruke en kombinasjon av dialogduk og innspill via Diggle ble lederne utfordret til å være konkrete på hvordan strategien vil fungere i deres hverdag.

Hver leder fikk med seg en forenklet versjon av den analoge dialogduken, for å fortsette forankringen ut i hele organisasjonen. Selv om arbeidshverdagen ser ulik ut i forskjellige deler av organisasjonen, skapte arbeidet på dialogduken et felles rammeverk som alle de 900 deler. Å finne frem til måter å realisere strategien på tvers av avdelinger og divisjoner gjør det langt enklere når alle har en grunnleggende og lik forståelse av selve strategien.

Oppdragsgivers tilbakemelding viser at forankringsprosessen har fungert - og at avdelingene samtidig har fått rom til å konkretisere hvordan de skal følge opp strategien i praksis.

Vi har fått mange gode tilbakemeldinger fra dialogdukarbeidet og det har vært spennende å følge med på hvordan de ulike avdelingene har løst det!  Etter gjennomført dialogdukworkshop har lederne gjort en jobb med å formulere tiltak som vi har samlet på et felles område.