‘Tidlig og tett på’ – Initiativ for sykefraværsoppfølging

Arbeidet i bransjeprogram IA i sykehus retter oppmerksomheten inn mot to hovedområder: langvarig og/eller gjentakende, hyppige fravær, «Tidlig og tett på» og forebyggende arbeidsmiljøarbeid, «Der skoen trykker».

Bransjeprogram IA i sykehus har utviklet en forløpsbeskrivelse med prosessverktøy og malverk for å støtte ledere i oppfølging av ansatte med gjentakende fravær.

Til dette arbeidet har Specifique utviklet nettsiden 'Tidlig og Tett på' i samarbeid med bransjeprogrammet.

Videre anbefaler bransjeprogram IA i sykehus at partsamarbeidet styrkes for bedre å kunne arbeide mot felles mål om økt nærvær og hindre frafall gjennom forebygging, tilrettelegging og inkludering. Til dette kan dialogduk for partsamarbeid brukes, en dialogduk utviklet i samarbeid mellom Bransjeprogrammet IA i sykehus og Specifique.

Ved å få til en dialog mellom arbeidsgiver og medarbeider ønsker man å legge til rette for at medarbeider som gjennom lang tid har hatt et hyppig, gjentakende fravær får en bedre arbeidshverdag, som samsvarer med den ansattes arbeidshelse, slik at frafall fra arbeidslivet unngås.

En dialog og en plan for oppfølging av hyppig og gjentagende fravær vil skape forutsigbarhet for arbeidsmiljøet i den aktuelle enheten. Ved at sykefravær reduseres vil dette påvirke arbeidsbelastningen i arbeidsmiljøet, kompetanse og pasientsikkerhet.

Når medarbeider kan være i jobb med de helseutfordringene medarbeider har vil dette være viktig både for medarbeider og for arbeidsplassen.

En viktig del av ‘Tidlig og tett på’ var å utarbeide en verktøykasse for både ledere, verneombud og ansatte som kan støtte opp initiativet. Verktøykassen bygger på en metodikk for systematisk oppfølging av langvarig og hyppig fravær. Forløpet er delt i tre faser, hvor hver enkelt fase har ulikt støttemateriell, veiledere og presentasjonsmaler.

I tillegg til verktøykassen er det laget et eget opplæringsprogrem rettet mot ledere på alle nivåer og partssamarbeid. Hensikten med programmet er å

  • Styrke samarbeidet mellom leder, tillitsvalgt og verneombud
  • Sette ledere, tillitsvalgte og verneombud i stand til å arbeide systematisk med forhold ved arbeidsmiljøet som kan forebygge sykefravær
  • Sette ledere i stand til å bruke kommunikasjon som verktøy i oppfølgingssamtaler med enkeltansatte
  • Styrke leders forståelse av juridiske sider ved oppfølging av enkeltansatte

Målet er å sette ledere, tillitsvalgt og verneombud i stand til å samarbeide om forhold ved arbeidsmiljøet som kan forebygge sykefravær.

God lederforankring er viktig for å lykkes med Tidlig og tett på.