Kraftsamling for endring

Kraftbransjen er i endring. Økende etterspørsel, forsyningssikkerhet og klimautfordringer gjør at nettselskaper må tenke nytt. 

Eksterne drivere sammen med behovet for digitalisering og innovasjon resulterer i nye strategier. Men de må forstås i hele linja for å få effekt.

Alle selskaper i Hafslundfamilien har fått nye strategier, som et svar på de utfordringer og muligheter som endringene i kraftbransjen skaper. For å skape god forståelse og reelt eierskap til strategiene hos både ledere og ansatte valgte Hafslund å ta i bruk Dialogduk og Diggle. Et samspill mellom korte innledninger, gruppevise refleksjoner og oppsummering og diskusjon i plenum gjorde lederne i stand til å forklare og forankre strategien ute i virksomheten. 

Tydelig budskap ut og mobilisering av ledere var viktige suksesskriterier i strategiarbeidet. Samtidig ønsket ledelsen å få respons og forslag inn til justeringer og presiseringer av strategien. Hvert samling hadde både individuelle og gruppebaserte oppgaver,  samtidig som retning og rammer ble håndtert av intern fasilitator (del av toppledelsen). En svært viktig del var tydelig anerkjennelse av det arbeid som ble gjort av deltakerne underveis.

 

Specifique bidro i utvikling av både innhold og vinkling/problemstillinger, oppbygging av agenda, teknisk tilrettelegging og fasilitering av interaksjon mellom plenum og gruppearbeid.

En «sesam-sesam-«dialogduk og Diggle ble brukt som arbeidsredskap under samlinger, for å formidle budskap og samle inn data/respons for bruk i etterkant.

En egen dialogduk for avdelingsmøter ble utviklet, med utgangspunkt i lederduken. Strategien var fortsatt tema, men med et større fokus på den lokale gjennomføringen.