Sammen om ForBedring – Lederstøtte til kontinuerlig forbedringsarbeid

Hvert år gis 140 000 ansatte i helseforetakene mulighet til å si sin mening om arbeidsmiljø og pasientsikkerhet gjennom å svare på medarbeiderundersøkelsen ForBedring. Litt for ofte blir gode planer og forslag til tiltak likevel aldri gjennomført. En utfordring er at løsninger involverer flere avdelinger. En annen er kapasitet og evne til å gjøre oppfølging til en naturlig del av det løpende arbeidet.

Sammen med Bransjeprogrammet IA i sykehus og Helse Sør-Øst (systemeier) har vi utviklet et konsept for lederstøtte gjennom hele prosessen – som tar utgangspunkt i et samarbeid mellom ledere, ansatte og partene i arbeidslivet.

Én gang i året får over 10 000 enheter på alle landets sykehus et tallmateriale om hvordan arbeidsmiljøet fungerer (eller ikke fungerer), og hvor god pasientsikkerheten er. Men hva betyr egentlig en score på 3,8? Og hva kan være et konkret tiltak for å gjøre ting bedre fremover?

'Sammen om Forbedring' dreier seg om å utvikle samspillet mellom strategisk ledelse og forankring, partssamarbeidet og leder- og medarbeiderskapet. 

Som med alle undersøkelser må resultatene fra den årlige undersøkelsen ForBedring tolkes. Men vi tolker ting ulikt. For å få et større samsyn om hva tallene egentlig betyr, og ikke minst hva som er viktigst å gjøre sammen, ønsket Bransjeprogrammet IA i sykehus og Helse Sør-Øst å få løftet ForBedrings-undersøkelsen fra den enkelte enhet og inn på et mer strategisk nivå.

Å videreutvikle samarbeidet mellom ledelse, tillitsvalgte og verneombud er også en nøkkel for å faktisk få til endring. Samtidig er det de ansatte som utfører ønskede endringer i praksis. 

Ledere har et særskilt ansvar, både som ledere av sin egen enhet, og som del av et lederkollegium. Mange ledere melder tilbake at det er krevende å følge opp resultatene fra undersøkelsen, både det å utvikle treffsikre og konkrete tiltak og faktisk få gjennomført disse. Å engasjere medarbeidere i en drøfting av hva resultatene kan brukes til er også noe mange ledere strever med. Nettopp fordi lederen må være dirigenten i forbedringsarbeidet tar konseptet utgangspunkt i lederoppgavene.

Selve undersøkelsen har i dag tre trinn; den individuelle besvarelsen på undersøkelsen, deling av resultatene i enheten, og utforming av en handlingsplan. Grepet vi har gjort er å foreslå flere trinn som samlet – eller enkeltvis – vil forsterke samarbeidet om å få resultater ut av undersøkelsen.

Noen ledere har bare behov for inspirasjon eller forslag til et verktøy for en konkret oppgave. Andre ønsker en veiledning til hele prosessen, og trinn-for-trinn- beskrivelser. For mange ledergrupper vil en strategisk drøfting av bruken av ForBedring være et startskudd på en større utviklingsprosess. 

Vi har derfor utviklet ulike typer av støtteverktøy, for å skape fleksibilitet og gjøre det enkelt for en leder å selv kunne velge ambisjonsnivå.

Metodeheftet for ledere og ledergrupper er en praktisk veiledning gjennom hele prosessen. Generelle råd om hva som skaper gode endringsprosesser, forslag til konkrete metoder for å utvikle en ledergruppe og hvordan du som leder kan utvikle deg selv knyttes opp mot gjennomføring av hvert enkelt trinn i ForBedringsprosessen. Heftet skal fungere både som inspirasjon og som en dokumentasjon over hva man som enkeltleder og/eller ledergruppe har blitt enige om. Fordi heftet knyttes direkte opp mot drøftinger i ledergrupper på et strategisk nivå så vil det fungere som et prosessverktøy i seg selv.

Metodeheftet beskriver foreslåtte metoder og verktøy i detalj. På nettsiden, Sammen om Forbedring, ligger de ulike metodene tilgjengelige for nedlasting. En leder kan derfor gå direkte til nettsiden og finne konkrete og avgrensede verktøy sortert på hver fase i prosessen. Man er derfor ikke nødt til å ta i bruk metodeheftet, men kan enkelt, raskt og målrettet finne frem til støtteverktøy for et spesifikt behov. 

Det skal – og må – være enkelt for en leder å finne frem til og ta i bruk de metoder og verktøy som er utviklet. Noen verktøy er likevel ikke egnet for å lastes ned fra en nettside. Derfor har ‘Sammen om ForBedring’ også utviklet en verktøykasse som hvert helseforetak kan ha tilgjengelig. Dersom en leder for eksempel ønsker å ta i bruk dialogduken om partssamarbeid så kan den enkelt bestilles fra HR. 

Sammen om ForBedring‘ skal være et konkret hjelpemiddel for å få mer effekt ut av den årlige undersøkelsen, for eksempel ved at man som helseforetak blir bedre på å se på behov på tvers av enheter, eller at den enkelte enheten utvikler enda mer treffsikre tiltak. Verktøykassen vil være i kontinuerlig utvikling for å integrere nye forslag til metoder og verktøy, slik at den hele tiden skal være oppdatert og relevant.