Medietilsynet – Digital Dømmekraft

Det er økende pågang av henvendelser med ønske om nettvettkurs og foredrag. Mange skoler oppgir at de ønsker mer kunnskap om foreldre som veiledere og rollemodeller for barn på nett, og etterspør verktøy til å gjennomføre konstruktive og gode foreldremøter om dette.

Medietilsynet er forvaltnings- og tilsynsorganet til staten på mediefeltet. Medietilsynet skal bidra til å oppfylle samfunnsmålene om ytringsfrihet, rettssikkerhet og demokrati. De prioriterte arbeidsområdene er å legge til rette for et sterkt mediemangfold og kritisk medieforståelse blant befolkningen, spesielt barn.

Mobbeombudet i Buskerud og Medietilsynet har derfor gått sammen om å lage et godt samtaleverktøy. Formålet er å fremme dialog og involvering rundt temaet «Digital dømmekraft og foreldre som veiledere og rollemodeller for barna».

Specifiques oppdrag var å utvikle en læringsprosess og et verktøy som kunne fremme digital kompetanse blant foreldre. Dialogduken fungerer som et samtaleverktøy for foreldre med barn i 2. og 3. klasse

Opplegget er ment å brukes på møter og temakvelder for foreldre med barn på småskoletrinnet, primært 2. og 3. klasse – altså før barna blir storforbrukere på nett og sosiale medier. Blant denne gruppen foreldre kan det være særlig nyttig å snakke sammen for å bli bedre rustet til å håndtere, engasjere og involvere seg i barnas digitale liv.

Det er utviklet to ulike Dialogduker til bruk på to ulike foreldremøter eller temakvelder med en del måneders mellomrom. Dette for at foreldrene skal kunne gjøre seg noen erfaringer som de bringer med seg tilbake til foreldregruppen. Prosessen rundt Dialogdukene kan ledes av ressurspersoner fra den enkelte skole, som f.eks. en lærer eller foreldrerepresentant. Dette verktøyet er utviklet for å fremme digital kompetanse gjennom dialog og bevisstgjøring i stedet for tradisjonelle foredrag.

Bakgrunn for opplegget

Norske barn er aktive brukere av nett og mobil i stadig yngre alder. Dette gir gleder og positive muligheter for læring og trivsel, men stiller også mange barn overfor mulige risikoer de ikke har modenhet til å håndtere uten støtte og gode råd fra voksne. Samtidig føler mange foreldre seg usikre når det gjelder barns digitale hverdag og arenaene disse ferdes på, og etterlyser derfor råd og informasjon om hvordan de kan fremme barns positive deltakelse på nett.

Nøkkelopplysninger om Dialogdukene:

  • Til bruk på to foreldremøter og temakvelder. Beregnet for foreldre med barn i 2. og 3. klasse.
  • Tar opp blant annet følgende temaer rundt barns digitale live: Personvern, Oppførsel på nett, Kontroll vs. frihet, Aldersgrenser og Ubehagelig innhold.
  • Kan gjennomføres av ressurspersoner fra den enkelte skole (prosessopplæring anbefales).
  • Kommuner kan gjerne samarbeide om gjennomføring av opplæring og/eller bestilling av dialogduker.