KS / NAV – NED med sykefraværet!

Én av ti arbeidstakere i kommunal sektor er borte fra jobben hver dag. KS og NAV samarbeider derfor om å bidra til å redusere sykefraværet. Innsatsen er særskilt rettet mot 25 kommuner som over tid har hatt 10 prosent sykefravær. 

I tett samarbeid med KS og NAV har vi utviklet et læringsløp med to hovedformål: 1 – Styrke ledere i mestringsorientert ledelseskompetanse og 2 – Sikre eierskap og ansvarsfølelse blant medarbeidere.

Styrke ledere i mestringsorientert ledelse

Vi har utviklet alt innhold til læringskonferanser i målgruppekommunene. Ved hjelp av forskningsformidling på film, caser og dialogverktøy har deltakerne i løpet av én dag bygget ny kompetanse om tiltak og planer som kan bidra til å redusere sykefraværet. Det sentrale verktøyet har vært Dialogduk™ som i sitt innhold bidrar til å synliggjøre sammenhengene mellom mestringsorientert ledelse og redusert sykefravær, samt skaper dialog og tiltak som støtter opp under kommunenes videre arbeid for å sikre varig reduksjon i sykefraværet. 

Sikre eierskap og ansvarsfølelse blant medarbeidere

Vi utviklet også en dialogduk til bruk på hver enkelt arbeidsplass, spesielt rettet mot medarbeiderskap. Lederne får trening i å fasilitere dialogduken, og er selv ansvarlig for å bruke denne i arbeidsprosesser på egen arbeidsplass, samt sikre oppfølging av konkrete tiltak i etterkant.

Specifique fungerte som prosess og innholdsleverandør av interaktive dialogverktøy og hadde ansvar for fasilitering og gjennomføring av over 50 workshops i utvalgte kommuner gjennom 2017 og 2018.

Specifique har lagt vekt på nært samarbeid med alle involverte parter i hele utviklingsløpet. Rådmenn, tillitsvalgte, bedriftshelsetjenesten og NAV sentralt og lokalt har vært viktige samarbeidspartnere. I tillegg har vi hatt tett kontakt med arbeidsgruppen i KS og NAV for å sikre at vi laget relevante og enkle arbeidsverktøy for målgruppen. Vi har også foretatt små justeringer underveis i samråd med kunden.

I januar 2018 ble sykefraværsstatistikk presentert på IA-erfaringskonferansen, der tallene viser en nedgang i sykefravær hos de fleste målgruppekommunene. Rådmennene attribuerte mye av æren for dette til NED-prosjektet. Satsingen og prosjektet er også utvidet til å være et tilbud for alle kommuner i Norge fra 2018. 

Totalt deltok mer enn 2000 ledere på våre workshops med Dialogduk, samt at ca 16 000 medarbeidere har deltatt på workshops i egen avdeling. Gjennomsnittlig score blant deltakerne på arbeid med dialogduk er 5.2 på skala fra 1- 6.