Involverende målstyring

For å beholde posisjonen som ledende kringkaster har NRK definert seks områder de skal være best på. Disse er strategisk viktige, og skal implementeres i hele organisasjonen. Det betyr at ledere på ulike nivåer både må dele samme felles utgangspunkt, og samtidig forstå sin egen, spesifikke rolle i hvordan strategien skal tas ut i praksis.

Den praktiske målstyringen og gjennomføringen ute i produksjon krever samtidig tilpasningevne på strategisk nivå, slik at det er en gjensidig og sammenheng i alle deler av organisasjonen.

Ledere på nivå 1-3 ble invitert til å bidra med innspill, fortolkning og operasjonalisering av strategien på Strategisk Lederarena (desember 2020). Resultater fra et individuelt forarbeid ble bearbeidet og foredlet i et samspill mellom plenum og gruppearbeid.

 

Ledere på nivå 4-5 fikk rammene presentert på to samlinger med 150 deltakere på hver (april 2021), sammen med ledelsesfaglige innlegg. Konkrete eksempler på muligheter og begrensninger opplevd på nivå 4-5 ble spilt tilbake og drøftet av ledere på nivå 1-3, hvor også håndtering av korona var tema (mai 2021).

Tydelig budskap ut og mobilisering av ledere var viktige suksesskriterier i strategiarbeidet. Samtidig ønsket ledelsen å få respons og forslag inn til justeringer og presiseringer av strategien. Hvert samling hadde både individuelle og gruppebaserte oppgaver, i forkant og under selve gjennomføringen, samtidig som retning og rammer ble håndtert av intern fasilitator (del av toppledelsen). En svært viktig del var tydelig anerkjennelse av det arbeid som ble gjort av deltakerne underveis.

 

 

Specifique bidro i utvikling av både innhold og vinkling/problemstillinger, oppbygging av agenda, teknisk tilrettelegging og fasilitering av interaksjon mellom plenum og gruppearbeid.

Diggle ble brukt som arbeidsredskap før og under samlinger, for å formidle budskap og samle inn data/respons for bruk i etterkant.

Selv om de digitale samlingene hadde en varighet på mellom 4-6 timer, var tilbakemeldingen om både innhold, format og arbeidsmåter svært positiv.

Den strategiske forankringen danner grunnlaget for realiseringen av NRKs nye strategi og vil implementeres høsten 2022.